History
SUBSCRIBE
Sign out
Nicca's Fuckboy Experiment: The Last Virgin Standing
Author :AteNicca
© Webnovel

7 My Girlfriend

Instruction: This experiment is beyond my knowledge. Naging parte pa rin sya ng experiment dahil sa rason na ito ay karugtong lamang experiment F.

K

"Alam mo napapaisip ako sa sinabi ni M." kwento ni K sa girlfriend.

"paano kung ako na lang ang virgin sa barkada?" malungkot si K.

Ang hindi nya alam sya na lang talaga ang virgin sa barkada.

"anong big deal doon?" tanong ng girlfriend nya.

"ngayon pa lang na lima kaming virgin out of place na ako... paano pa kaya kapag ako na lang ng virgin..." malungkot na sinabi ni K. "malakas pa naman sila mang-bully"
Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com for visiting.

End of Experiment Report:

Lumapit sa akin si K na umiiyak "Madam!" hindi sya matigil sa pagiyak. Kaya minabuti ko na lang na yakapin ang bata.

Me: Ni-rape ka ba? Nabudol? Ano nangyari!!?

(Umiling si K)

E: hindi pala? Anong iniiyak-iyak mo?

K: kasi... ano... kasi po... hindi na ako virgin...

Me: Haa? Sino? Paano? Kailan?

(Nagpatuloy si K sa iyak)

K: ano... ano po... kasi...

E: usapang lalaki?

(Tumunggo si K)

E: Sige... tara doon natin pagusapan.

Me: Sama ako!!!

E: lalaki ka ba?

E: Kumbaga sa babae, unang araw ng menstruation. Gusto mo ba na 'yong regla mo pinag-uusapan sa harap ng mga lalaki?

After 30 minutes natapos magusap ang dalawa. Walang ibang ibinahagi ang dalawa sa kung ano man ang napagusapan nilang 'USAPANG LALAKI' daw.

💙

Contents

  ···
  Tap screen to show toolbar
  Got it
  Webnovel
  Contents
  Roboto
  Merriweather
  Read novels on Webnovel app to get:
  DOWNLOAD APP
  MAYBE LATER